zygotic หมายถึง เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ zygotic แปลว่า เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง หมายถึง เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง zygotic อ่านว่า (ไสกอท-อิค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zygotic (ไสกอท-อิค)

เซลล์ที่เกิดจากการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของชายและหญิง