zirconium หมายถึง ธาตุเสอะโค-เนียม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ zirconium แปลว่า ธาตุเสอะโค-เนียม หมายถึง ธาตุเสอะโค-เนียม zirconium อ่านว่า (เสอะโค-เนียม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zirconium (เสอะโค-เนียม)

ธาตุเสอะโค-เนียม