zip code หมายถึง เลขประจำตัวบุคคลที่ใช้ในการไปรษณีย์ของสหรัฐ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 295 ครั้ง)

คำศัพท์ zip code แปลว่า เลขประจำตัวบุคคลที่ใช้ในการไปรษณีย์ของสหรัฐ หมายถึง เลขประจำตัวบุคคลที่ใช้ในการไปรษณีย์ของสหรัฐ zip code อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zip code

เลขประจำตัวบุคคลที่ใช้ในการไปรษณีย์ของสหรัฐ