zinc grey หมายถึง สีเทา สีเขียวซึ่งทำมาจากสังกะสี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ zinc grey แปลว่า สีเทา สีเขียวซึ่งทำมาจากสังกะสี หมายถึง สีเทา สีเขียวซึ่งทำมาจากสังกะสี zinc grey อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zinc grey

สีเทา สีเขียวซึ่งทำมาจากสังกะสี