zinc green หมายถึง สีเทา สีเขียวซึ่งทำมาจากสังกะสี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ zinc green แปลว่า สีเทา สีเขียวซึ่งทำมาจากสังกะสี หมายถึง สีเทา สีเขียวซึ่งทำมาจากสังกะสี zinc green อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zinc green

สีเทา สีเขียวซึ่งทำมาจากสังกะสี