zigzag หมายถึง คดเคี้ยว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ zigzag แปลว่า คดเคี้ยว หมายถึง คดเคี้ยว zigzag อ่านว่า (สีก-แส็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zigzag (สีก-แส็ก)

คดเคี้ยว