zany หมายถึง ตัวตลก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ zany แปลว่า ตัวตลก หมายถึง ตัวตลก zany อ่านว่า (เส-นิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zany (เส-นิ)

ตัวตลก