zambo หมายถึง นิโกร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ zambo แปลว่า นิโกร หมายถึง นิโกร zambo อ่านว่า (แสม-โบ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
zambo (แสม-โบ)

นิโกร