yourself หมายถึง ท่านเอง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ yourself แปลว่า ท่านเอง หมายถึง ท่านเอง yourself อ่านว่า (ยุรเซลฟ-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yourself (ยุรเซลฟ-)

ท่านเอง