yours หมายถึง ของมึง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ yours แปลว่า ของมึง หมายถึง ของมึง yours อ่านว่า (ยุรส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yours (ยุรส)

ของมึง