youngish หมายถึง ค่อนข้างหนุ่ม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ youngish แปลว่า ค่อนข้างหนุ่ม หมายถึง ค่อนข้างหนุ่ม youngish อ่านว่า (ยัง-อิฌ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
youngish (ยัง-อิฌ)

ค่อนข้างหนุ่ม