younger หมายถึง คนอ่อนอายุกว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ younger แปลว่า คนอ่อนอายุกว่า หมายถึง คนอ่อนอายุกว่า younger อ่านว่า (ยัง-เกอะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
younger (ยัง-เกอะ)

คนอ่อนอายุกว่า