yet หมายถึง กระนั้น เดี๋ยวนี้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 106 ครั้ง)

คำศัพท์ yet แปลว่า กระนั้น เดี๋ยวนี้ หมายถึง กระนั้น เดี๋ยวนี้ yet อ่านว่า (เย็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yet (เย็ท)

กระนั้น เดี๋ยวนี้