yearling หมายถึง (ม้า) อายุหนึ่งขวบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ yearling แปลว่า (ม้า) อายุหนึ่งขวบ หมายถึง (ม้า) อายุหนึ่งขวบ yearling อ่านว่า (เยีย-ลิง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yearling (เยีย-ลิง)

(ม้า) อายุหนึ่งขวบ