yearbook หมายถึง หนังสือออกประจำปี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ yearbook แปลว่า หนังสือออกประจำปี หมายถึง หนังสือออกประจำปี yearbook อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yearbook

หนังสือออกประจำปี