yawning หมายถึง อ้าปากกว้าง หาว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ yawning แปลว่า อ้าปากกว้าง หาว หมายถึง อ้าปากกว้าง หาว yawning อ่านว่า (ยอ-นิง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yawning (ยอ-นิง)

อ้าปากกว้าง หาว