yawl หมายถึง เรือบด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ yawl แปลว่า เรือบด หมายถึง เรือบด yawl อ่านว่า (ยอล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yawl (ยอล)

เรือบด