yarn หมายถึง นิทาน เส้นไหม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ yarn แปลว่า นิทาน เส้นไหม หมายถึง นิทาน เส้นไหม yarn อ่านว่า (ยาน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yarn (ยาน)

นิทาน เส้นไหม