yank หมายถึง นักเล่นเรือ ภาษาอเมริกัน รุน กระชาก โยก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ yank แปลว่า นักเล่นเรือ ภาษาอเมริกัน รุน กระชาก โยก หมายถึง นักเล่นเรือ ภาษาอเมริกัน รุน กระชาก โยก yank อ่านว่า (แย็งค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yank (แย็งค)

นักเล่นเรือ ภาษาอเมริกัน

รุน

กระชาก

โยก