yak หมายถึง ตัวจามจุรี (จามรี)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 127 ครั้ง)

คำศัพท์ yak แปลว่า ตัวจามจุรี (จามรี) หมายถึง ตัวจามจุรี (จามรี) yak อ่านว่า (แย็ค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
yak (แย็ค)

ตัวจามจุรี (จามรี)