xenophobia หมายถึง ความเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 355 ครั้ง)

คำศัพท์ xenophobia แปลว่า ความเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ หมายถึง ความเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ xenophobia อ่านว่า (เสโนะโฟ-เบียะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
xenophobia (เสโนะโฟ-เบียะ)

ความเกลียดกลัวชาวต่างประเทศ