wiry หมายถึง เกร็ง เหนียวเหมือนลวด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 110 ครั้ง)

คำศัพท์ wiry แปลว่า เกร็ง เหนียวเหมือนลวด หมายถึง เกร็ง เหนียวเหมือนลวด wiry อ่านว่า (ไว-ริ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wiry (ไว-ริ)

เกร็ง เหนียวเหมือนลวด