wire หมายถึง ต่อลวด สายใย ร้อย ผูก ประกอบ (เครื่องวิทยุ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ wire แปลว่า ต่อลวด สายใย ร้อย ผูก ประกอบ (เครื่องวิทยุ) หมายถึง ต่อลวด สายใย ร้อย ผูก ประกอบ (เครื่องวิทยุ) wire อ่านว่า (ไวร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wire (ไวร)

ต่อลวด สายใย

ร้อย

ผูก

ประกอบ (เครื่องวิทยุ)