wipe หมายถึง ประหารลงสิ้นเชิง ถู

(ถูกค้นหาทั้งหมด 139 ครั้ง)

คำศัพท์ wipe แปลว่า ประหารลงสิ้นเชิง ถู หมายถึง ประหารลงสิ้นเชิง ถู wipe อ่านว่า (ไวพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wipe (ไวพ)

ประหารลงสิ้นเชิง ถู