wily หมายถึง ฆ่า (เวลา) เพทุบาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ wily แปลว่า ฆ่า (เวลา) เพทุบาย หมายถึง ฆ่า (เวลา) เพทุบาย wily อ่านว่า (ไวล-อิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wily (ไวล-อิ)

ฆ่า (เวลา) เพทุบาย