wify หมายถึง เมีย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ wify แปลว่า เมีย หมายถึง เมีย wify อ่านว่า (ไวฟ-อิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wify (ไวฟ-อิ)

เมีย