wick หมายถึง ไส้ตะเกียง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ wick แปลว่า ไส้ตะเกียง หมายถึง ไส้ตะเกียง wick อ่านว่า (วิค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wick (วิค)

ไส้ตะเกียง