way หมายถึง ท่าทาง ประการ อำเภอใจ วิถี สภาพ แผน วิธี นิสัย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 108 ครั้ง)

คำศัพท์ way แปลว่า ท่าทาง ประการ อำเภอใจ วิถี สภาพ แผน วิธี นิสัย หมายถึง ท่าทาง ประการ อำเภอใจ วิถี สภาพ แผน วิธี นิสัย way อ่านว่า (เว)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
way (เว)

ท่าทาง ประการ

อำเภอใจ

วิถี

สภาพ

แผน

วิธี

นิสัย