waxy หมายถึง มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ waxy แปลว่า มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง หมายถึง มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง waxy อ่านว่า (แวค-ซิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
waxy (แวค-ซิ)

มีลักษณะเป็นขี้ผึ้ง