wavy หมายถึง (ความกระตือรือร้น หนาว) พักหนึ่ง ทะเล แกว่ง ลอน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ wavy แปลว่า (ความกระตือรือร้น หนาว) พักหนึ่ง ทะเล แกว่ง ลอน หมายถึง (ความกระตือรือร้น หนาว) พักหนึ่ง ทะเล แกว่ง ลอน wavy อ่านว่า (เวฝ-อิ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wavy (เวฝ-อิ)

(ความกระตือรือร้น หนาว) พักหนึ่ง

ทะเล

แกว่ง

ลอน