wast หมายถึง เป็น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ wast แปลว่า เป็น หมายถึง เป็น wast อ่านว่า (ว็อซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wast (ว็อซท)

เป็น