wart หมายถึง ไฝ ปุ่มบนต้นไม้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 130 ครั้ง)

คำศัพท์ wart แปลว่า ไฝ ปุ่มบนต้นไม้ หมายถึง ไฝ ปุ่มบนต้นไม้ wart อ่านว่า (วอท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wart (วอท)

ไฝ ปุ่มบนต้นไม้