wand หมายถึง คทา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ wand แปลว่า คทา หมายถึง คทา wand อ่านว่า (ว็อนด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wand (ว็อนด)

คทา