wage หมายถึง ทำ (สงคราม) ค่าจ้าง ผล

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ wage แปลว่า ทำ (สงคราม) ค่าจ้าง ผล หมายถึง ทำ (สงคราม) ค่าจ้าง ผล wage อ่านว่า (เวจ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wage (เวจ)

ทำ (สงคราม) ค่าจ้าง

ผล