vigor หมายถึง แข็งแรง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ vigor แปลว่า แข็งแรง หมายถึง แข็งแรง vigor อ่านว่า (ฝีก-เออะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vigor (ฝีก-เออะ)

แข็งแรง