vent หมายถึง ปล่อย (ความโกรธ) ช่องอากาศ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ vent แปลว่า ปล่อย (ความโกรธ) ช่องอากาศ หมายถึง ปล่อย (ความโกรธ) ช่องอากาศ vent อ่านว่า (เฝ็นท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vent (เฝ็นท)

ปล่อย (ความโกรธ) ช่องอากาศ