vast หมายถึง กว้างใหญ่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ vast แปลว่า กว้างใหญ่ หมายถึง กว้างใหญ่ vast อ่านว่า (ฝัซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vast (ฝัซท)

กว้างใหญ่