valve หมายถึง งาแซง สิ่งที่ใช้บังคับการไหล ฝาหอย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ valve แปลว่า งาแซง สิ่งที่ใช้บังคับการไหล ฝาหอย หมายถึง งาแซง สิ่งที่ใช้บังคับการไหล ฝาหอย valve อ่านว่า (แฝ็ลฝ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
valve (แฝ็ลฝ)

งาแซง สิ่งที่ใช้บังคับการไหล

ฝาหอย