untrue หมายถึง ไม่จริง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ untrue แปลว่า ไม่จริง หมายถึง ไม่จริง untrue อ่านว่า (อันทรู-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
untrue (อันทรู-)

ไม่จริง