unsay หมายถึง ถอนคำ มิได้กล่าว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ unsay แปลว่า ถอนคำ มิได้กล่าว หมายถึง ถอนคำ มิได้กล่าว unsay อ่านว่า (อันเซ-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unsay (อันเซ-)

ถอนคำ มิได้กล่าว