unpen หมายถึง ปล่อยออกจากคอก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ unpen แปลว่า ปล่อยออกจากคอก หมายถึง ปล่อยออกจากคอก unpen อ่านว่า (อันเพน-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unpen (อันเพน-)

ปล่อยออกจากคอก