tuck หมายถึง พับแล้วเย็บ พับ หด (หัว)เก็บ ห่มผ้า ซุก (ตีนมุ้ง)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ tuck แปลว่า พับแล้วเย็บ พับ หด (หัว)เก็บ ห่มผ้า ซุก (ตีนมุ้ง) หมายถึง พับแล้วเย็บ พับ หด (หัว)เก็บ ห่มผ้า ซุก (ตีนมุ้ง) tuck อ่านว่า (ทัค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tuck (ทัค)

พับแล้วเย็บ พับ

หด (หัว)เก็บ

ห่มผ้า

ซุก (ตีนมุ้ง)