tram หมายถึง สายเดินรถราง รางรถราง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ tram แปลว่า สายเดินรถราง รางรถราง หมายถึง สายเดินรถราง รางรถราง tram อ่านว่า (ทแร็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tram (ทแร็ม)

สายเดินรถราง รางรถราง