tire หมายถึง แผ่นเหล็กรอบล้อรถชนิดที่ไม่มียาง ยางนอกรถ ทำให้เหนื่อยหรือเบื่อ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ tire แปลว่า แผ่นเหล็กรอบล้อรถชนิดที่ไม่มียาง ยางนอกรถ ทำให้เหนื่อยหรือเบื่อ หมายถึง แผ่นเหล็กรอบล้อรถชนิดที่ไม่มียาง ยางนอกรถ ทำให้เหนื่อยหรือเบื่อ tire อ่านว่า (ไทร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tire (ไทร)

แผ่นเหล็กรอบล้อรถชนิดที่ไม่มียาง ยางนอกรถ

ทำให้เหนื่อยหรือเบื่อ