thy หมายถึง ของท่าน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ thy แปลว่า ของท่าน หมายถึง ของท่าน thy อ่านว่า (ไฑ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
thy (ไฑ)

ของท่าน