tee หมายถึง ยาง (หรือวัตถุอย่างอื่น) ที่ใช้ตั้งวาง อักษรที

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ tee แปลว่า ยาง (หรือวัตถุอย่างอื่น) ที่ใช้ตั้งวาง อักษรที หมายถึง ยาง (หรือวัตถุอย่างอื่น) ที่ใช้ตั้งวาง อักษรที tee อ่านว่า (ที)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tee (ที)

ยาง (หรือวัตถุอย่างอื่น) ที่ใช้ตั้งวาง อักษรที