such หมายถึง จริงๆ เช่นนั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 146 ครั้ง)

คำศัพท์ such แปลว่า จริงๆ เช่นนั้น หมายถึง จริงๆ เช่นนั้น such อ่านว่า (ซัช)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
such (ซัช)

จริงๆ เช่นนั้น