stye หมายถึง กุ้งยิง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ stye แปลว่า กุ้งยิง หมายถึง กุ้งยิง stye อ่านว่า (ซไท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
stye (ซไท)

กุ้งยิง