sty หมายถึง เล้าหมู กุ้งยิง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ sty แปลว่า เล้าหมู กุ้งยิง หมายถึง เล้าหมู กุ้งยิง sty อ่านว่า (ซไท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sty (ซไท)

เล้าหมู กุ้งยิง