sou หมายถึง (ไม่มีเงิน) สักเก๊

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ sou แปลว่า (ไม่มีเงิน) สักเก๊ หมายถึง (ไม่มีเงิน) สักเก๊ sou อ่านว่า (ซู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sou (ซู)

(ไม่มีเงิน) สักเก๊